Är du på väg att investera i ett kamerasystem med övervakningskameror? Stopp! Innan beställningen läggs måste några viktiga frågor besvaras. Vilka säkerhetsrisker har verksamheten? Hur stor är sannolikheten att vi blir utsatta för de brott som vi bedömer att vi har? Vad blir konsekvenserna om och när det händer? Är kameraövervakning lösningen på mina problem eller finns det något annat som ger samma resultat?

Datainspektionen riktade nyligen kritik mot fyra butiker inom detaljhandeln efter att ha gjort en granskning av butikernas ytor dit allmänheten inte har tillträde. Det är första gången sedan den nya kameraövervakningslagen trädde i kraft (1 juli 2013) som tillsyn av denna typ har gjorts. Resultatet kan sammanfattas med att ingen av butikerna kunde påvisa att behovet av övervakningen vägde tyngre än personalens intresse av att inte bli övervakad. Dessutom fanns brister kring upplysningsplikten.

Dessa lagbrott går att undvika! Vi, tillsammans med våra branschkollegor, måste ta ett stort ansvar i det inledande arbetet. Det är vi som säljer och installerar kameraövervakning hos dig som slutkund. Därför är det vi som måste vägleda er i rätt riktning.

I kameraövervakningsbranschen finns en okunskap kring rollerna och ansvarsfördelningen mellan kund, konsult, leverantör och vissa fall även distributör/tillverkare. Det är ofrånkomligt att det är kundens ansvar att en risk- och behovsanalys finns dokumenterad, men jag anser att leverantören måste ta ett större ansvar. Då kan slutresultatet möta både behov och lag.

Ibland är det svårt att ta sig tid och förstå allvaret i denna fråga. Därför ställer vi oss positiva till Datainspektionens utredning, som tar oss ett steg närmare en gemensam tolkning av lagen. Om de fyra butikerna hade haft en väl dokumenterad risk- och behovsanalys hade övervakningsintresset vägt tyngre och därmed gjort kritiken avsevärt mildare.

Att köpa kameraövervakning och övervakningskameror utan att veta varför strider mot kameraövervakningslagen.

 

Marcus Sandahl
vd SanTek Kameraövervakning AB