Integritetspolicy för
SanTek Kameraövervakning AB

1. Personuppgiftsansvarig

SanTek Kameraövervakning AB (SanTek) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget för administration av kund- och leverantörsrelationer, samt för den behandling som sker inom ramen för vår support- och serviceavdelning.

Vi arbetar strukturerat för att behandla personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lagstiftning. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

2. Behandling av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Även bilder och videoinspelningar räknas som personuppgift.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Genom att du är kund hos SanTek eller för en dialog med oss samt skickar mejl eller post till oss, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har rätt att återkalla ditt godkännande om behandling av dina uppgifter. Ett återkallande innebär samtidigt att du avslutar vår relation då vi inte längre kan fullgöra vårt uppdrag utan att samtidigt behandla dina uppgifter.

3. Ändamålet med behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas till oss i samband med upprättande av kontakt registreras och lagras. Uppgifterna krävs för att SanTek ska kunna fullfölja sina åtaganden. Inte fler uppgifter än vad som är nödvändigt kommer behandlas.

Följande uppgifter kan förekomma i behandlingen av personuppgifter:

  • Namn
  • Adressuppgifter
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • IP-adresser
  • MAC-adresser
  • Användarnamn
  • Lösenord
  • Bilder och videoinspelningar

I övrigt använder SanTek endast de personuppgifter för det specifika ändamål för vilket du lämnat dem.

4. Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

5. Överföringar till tredje land

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

6. Sparande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, dock som längst två år efter avslutad hantering.

7. Registerutdrag och rättelser

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina uppgifter i strid med gällande lag. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.

8. Säkerhet och sekretess

SanTeks installations- och support-personal är skyldiga att iaktta sekretess och får inte samla in, använda, lämna ut eller lagra information utöver vad som är nödvändigt för att utföra installationsuppdraget eller support-/felärendet. Behandling av kundens personuppgifter krävs för att SanTek ska kunna fullfölja sina åtaganden.

Vid ett support-/felärende eller serviceuppdrag sker normalt vår behandling genom att vår personal, efter en förfrågan från kunden alternativ som en del av avtalad tjänst, kopplar upp sig mot kundens dator via onlineprogramvara för fjärråtkomst (TeamViewer).

Vår personal kan, beroende på vad ärendet avser, komma att ta del av personuppgifter som lagrats på kundens kameraövervakningsserver. Ingen sådan data sparas eller behandlas efter att ärendet har avslutats.

I undantagsfall kan kunden ombes att skicka datorn till vår serviceavdelning för felsökning och/eller åtgärd. Efter avslutat ärende återsänds datorn till kunden. Inga personuppgifter sparas eller behandlas efter att ärendet har avslutats.

9. Ändringar

SanTek har rätt att ändra eller göra tillägg till detta dokument. Sådan ändring träder i kraft när det uppdaterade dokumentet har gjorts tillgänglig genom publicering på vår webbplats.

10. Kontakt

För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycke 7 ovan ber vi dig kontakta oss på dataskydd@santek.se, eller via post till SanTek Kameraövervakning AB, Batterigatan 17, 553 05 Jönköping.